SzukajSzukaj
0SchowekSchowek
Twój schowek jest pusty
0KoszykKoszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin

§1
Definicje  
Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu „FirlitMeble.pl" nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:
 1. zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepów,
 2. składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepów,
 3. składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu „FirlitMeble.pl".
 2. Sklep – sklep internetowy „FirlitMeble" prowadzony przez firmę F.T.H.U. "PAWTRADE" z siedzibą w Łańcucie pod adresem internetowym www.firlitmeble.pl. Na poszczególnych zakładkach Sklepu znajdują się Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca - F.T.H.U. "PAWTRADE" Paweł Firlit przy ul. Kopernika 44a, 37-100 Łańcut; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego , NIP: 815-174-50-50, Regon: 180848070,  właściciel Sklepu, który za jego pośrednictwem dokonuje sprzedaży Produktów.
 4. Produkt – meble lub inne rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepów.
 5. Kupujący – osoba:
 6. Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta w rozumieniu (art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego) zakupu Produktu.
 7. Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą Zamówień składanych przez Kupujących.
 
 
§2
Informacje ogólne  
 1. Regulamin normuje warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepów.
 2. Kupującym może być tylko i wyłącznie:
  1. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Osoba prawna,
  3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
 3. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Polski.
 
 
§3
Procedura składania Zamówień  
 1. Kupujący wybiera interesujący go Produkt i poprzez zaznaczenie kursorem opcji „dodaj do koszyka”.
 2. Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą zakładki „przejdź do kasy” otwiera formularz zamówienia, w którym:
  1. Zakładce „Produkty, dostawa, kupony” dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów, oraz może skorzystać z posiadanego kodu rabatowego,
  2. Następnie zaznaczając kursorem opcję „Dalej” przechodzi do zakładki „Wybierz promocję”, gdzie może skorzystać z dostępnych w danej chwili w ofercie Sprzedawcy promocji,
  3. Następnie zaznaczając kursorem opcję „Dalej” przechodzi do zakładki „Dane, wybór płatności”, gdzie wskazuje swoje dane osobowe niezbędne dla realizacji Zamówienia, dokonuje wyboru rodzaju płatności oraz wskazuje ew. usługi dodatkowe dot. zamawianego Produktu.
  4. Następnie zaznaczając kursorem opcję „Dalej” przechodzi do zakładki „Podsumowanie”, w która wskazuje szczegółowe dane składanego zamówienia.
  5. Następnie zaznaczając kursorem opcję „Dalej” Kupujący składa Zamówienie, na potwierdzenie czego wyświetla się ostatnia zakładka „Potwierdzenie”, która wskazuje, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty email potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedawca zatwierdza zamówienie złożone przez Kupującego zmieniając jego status na "Oczekuje na wpłatę".
 5. Jeżeli stan realizacji Zamówienia na to pozwala Kupujący, jest uprawniony do modyfikacji Zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu tej okoliczności ze Sprzedawcą w sposób wskazany w §10 pkt. 2 lit. b,c,d. Regulaminu
 6. Procedura realizacji złożonego Zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Kupujący zapłaci za Produkt w sposób i wysokości wskazanej w §7 Regulaminu ( liczy się termin wpływu pieniędzy na konto bankowe Sprzedawcy) – w zakresie dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Cena musi się znaleźć na koncie Sprzedawcy nie później niż po 7-miu dniach od daty złożenia Zamówienia.
 7. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez Kupującego złożonego Zamówienia w dzień wolny od pracy bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 8. Kupujący otrzyma informację o przyjęciu Zamówienia (przyjęcie oferty zawarcia umowy złożonej przez Kupującego) do realizacji z wskazaniem ceny Produktu oraz przewidywanego terminu dostawy Produktu do Kupującego w terminie:
  1. 5 dni od otrzymania zapłaty, o której mowa w pkt. 5, lub
  2. 7 dni od otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia
 9. Brak odpowiedzi we wskazanych w pkt. 7 terminach poczytuje się za nieprzyjęcie Zamówienia do realizacji (odrzucenie oferty zawarcia umowy złożonej przez Kupującego).
 
 
§4
Zamówienia telefoniczne 
 1. Kupujący może złożyć Zamówienie (Zamówienie Telefonicznie) również drogą telefoniczną.
 2. Zamówienie Telefoniczne następuje wg następującej procedury:
  1. Kupujący zgłasza numer telefonu kontaktowego poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej.
  2. Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym pod wskazanym numerem i ustala z nim dane Zamówienia oraz dane Kupującego, w szczególności adres poczty elektronicznej.
  3. Sprzedawca przesyła Kupującemu podsumowanie zamówienia drogą poczty telefonicznej na ustalony z Kupującym adres.
  4. Zamówienie uznaje się za złożone przez Kupującego w chwili potwierdzenia przez niego ustaleń przesłanych przez Sprzedawcę w sposób wskazany w §4 pkt 2 lit c)
 3. Do dalszej procedury zamówienia telefonicznego stosuje się §3 pkt3) do 7)
 
 
§5
Warunki realizacji Zamówienia 
 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Każdy Produkt ma określoną dostępność. Gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony w Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Kupującym nowego terminu realizacji lub zmiany lub anulowania zamówienia. Jeżeli Produkt zamówiony przez Kupującego jest niedostępny. Sprzedawca najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego będącego Konsumentem i zwróci całe otrzymane od niego wynagrodzenie.
 
 
§6
Terminy realizacji Zamówienia
 
 1. Sprzedawca oświadcza, że termin realizacji Zamówienia zależny jest ściśle od tego, kto jest producentem Produktu i jest określony w karcie opisu produktu.
 2. Jeżeli Zamówienie obejmuje Produkty różnych producentów, termin realizacji Zamówienia należy szacować na podstawie producenta zamówionego Produktu oferującego najdłuższy z wskazanych w pkt. 1 terminów.
 
 
 §7
Sposób płatności 
 1. Przy złożeniu zamówienia Kupujący wybiera sposób płatności.
 2. Za Zamówione Produkty można zapłacić:
  1. Przelewem
  2. Kartą kredytową
  3. Transkacja on-line przez centrum autoryzacji płatności.pl
  4. Płatność za pobraniem po wcześniejszej przedpłacie wynoszącej 30% łącznej ceny produktu.
 3. Kupujący może zapłacić za Zamówienie dokonując płatności w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia:
  1. W całości przekazując środki pieniężne w sposób wskazany w pkt. 2.
  2. Przy Zamówieniu powyżej 2000 zł - w formie zaliczki wysokości 30% wartości Zamówienia płatnej w sposób wskazany w pkt. 2. Pozostałą część kwoty Kupujący uiści gotówką przy odbiorze Zamówienia, również przy płatności za pobraniem Kupujący uiszcza 30% przedpłatę wartości zamówienia.
 4. Płatność za Zamówienie może nastąpić również w formie ratalnej poprzez aplikację internetową.
 
 
 §8
Dostawa Produktów 
1. Kupujący składając Zamówienie jest uprawniony do wyboru następujących sposobów odbioru Produktów:
                - Odbiór osobisty w siedzibie firmy znajdującej się w Łańcucie 
                - Transport drogowy dokonywany przez samochód Sprzedawcy lub firmy kurierskiej "DPD".
2. Niezależnie od wybranego sposobu dostawy Zamówienia, Sprzedawca drogą wiadomości wysłanej na adres email Kupującego - informuje Kupującego o terminie odbioru lub terminie transportu Zamówienia.
3. Kupujący zobowiązany jest w obecności kierowcy lub kuriera, dokonać oględzin przesyłki poprzez zbadanie stanu opakowania oraz jego zawartości w chwili doręczenia. Jeśli przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona, Kupujący jest zobowiązany do spisania protokołu uszkodzeń w obecności kierowcy lub kuriera. W przypadku nie sporządzenia protokołu stwarza się domniemanie, że przedmiot zamówienia został dostarczony nienarusznym. 
4. Dostawa produktów nie obejmuje wnoszenia do mieszkań, który wykonuje te czynności we własnym zakresie.
 
 
§9
Biuro Obsługi Klienta  
 1. Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki związane z realizacją Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Kupujących Zamówienia.
 2. Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:
  1. Kontakt listowny pod adresem:

   F.T.H.U. "PAWTRADE"  Paweł Firlit
   ul. Kopernika 44a
   37-100 Łańcut

  2. Kontakt telefoniczny pod numerami:

   tel/fax: 17 225 55 87
   kom: 509 871 444
    

  3. Kontakt za pośrednictwem poczty email: pfirlit@gmail.com
 
 
 §10
Zwrot Produktów
 1. Wyłącznie Kupujący, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jest uprawniony do odstąpienia od zawartej na podstawie Zamówienia umowy w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Produktów.
 2. Wskazane w pkt. 1 uprawnienie dotyczy wyłącznie Produktów, które nie uległy zużyciu lub uszkodzeniu przez Kupującego, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględne przepisy prawa.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego, w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu, Kupujący w sposób wskazany w 9 pkt. 2 lit a,c - uzgodni wraz ze Sprzedawcą sposób, miejsce i termin zwrotu Produktów.
 
 
 §11
Reklamacje – postanowienia ogólne 
 1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane telefonicznie pod nr +48 (17)225 55 87, tel. kom. +48 509 871 444.  W przypadku Kupujących, będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w sposób wskazany w §10 pkt. 2 lit. a. Regulaminu.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie rękojmi uregulowanej w Kodeksie Cywilnym.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za zgodność Produktów ze złożonym przez Kupującego Zamówieniem na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.)
 
 
 §12
Prawo składania reklamacji 
 1. Kupujący wskazany w §12 pkt. 4 Regulaminu traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
 2. Kupujący wskazany w §12 pkt. 4 Regulaminu, będący jednocześnie osobą prowadzącą działalność gospodarczą traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, nie zbadał rzeczy przy jej odbiorze i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 3. Kupujący wskazany w §11 pkt. 1 Regulaminu traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Zamówieniem nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 
 
 §13
Zwrot należności
 1. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Kupującemu, zwrot nastąpi w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego - licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanych Produktów.
 2. W granicach dopuszczalnych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Kupujący ponosi koszt czynności wskazanych w pkt. 1, a zwłaszcza koszt zwrotu Produktów Sprzedawcy.
 
 § 14
Newsletter
"Wyrażam zgodę, aby na podany adres e-mail były wysyłane informacje o nowościach i promocjach w sklepie."
 1. Kupujący jest uprawniony do bezpłatnego otrzymywania Newslettera - biuletynu o charakterze informacyjnym prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Kupujący może zapisać się do otrzymywania Newslettera przy składaniu Zamówienia zaznaczając, że:
 3. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest dobrowolne wyrażenia zgody przez Kupującego wraz z podaniem adresu email, pod który Newsletter ma być przekazywany oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
 4. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera w ten sposób, że:
  1. prześle pod adres newsletter@twojemeble.pl prośbę o usunięcie z listy Newslettera,
  2. lub w dowolnej otrzymanej wiadomości Newsletter kursorem wybierze opcję rezygnacji z otrzymywania Newslettera zaznaczając odpowiedni automatyczny link do strony Internetowej Sprzedawcy.
 
 
 §15
Ochrona danych osobowych 
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupujących są przechowywane w zbiorze danych Omega Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul. Nowy Świat 27, 32-020 Wieliczka, która jest jednocześnie administratorem danych osobowych Kupującego.
 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
 3. Kupujący, przed złożeniem Zamówienia, zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w celu realizacji Zamówienia. Kupujący wyraża tym samym zgodę, że jego dane osobowe, wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, mogą być przekazywane partnerom lub podwykonawcom Sprzedawcy.
 4. Ponadto, Kupujący może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowego pola formularza Zamówienia, aby podane przez Kupującego dane osobowe były przetwarzane do celów marketingowych Sprzedawcy, zwłaszcza w celu informowania Kupującego o nowych produktach oraz promocjach handlowych.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo do usunięcia swoich danych, które należy zgłosić do Sprzedawcy.
 
 
 §16
Zastrzeżenia prawne
 1. Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
 2. Sprzedawca, mając na względzie interes Kupującego, informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem narażenia Kupującego na działanie podmiotów trzecich, które poprzez bezprawne działania - zwłaszcza wirusy komputerowe - będą próbowały uzyskać w ten sposób bezprawną korzyść. W tym celu zaleca się: korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych chroniących przed bezprawnymi atakami osób nieuprawnionych, oraz systematyczne aktualizowania bazy danych tych programów.
 
 
 §17
Postanowienia końcowe
 1. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepów, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.), w granicach dozwolonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.
 3. Sprzedawca, wykonuje swoje prawa i obowiązki z należytą starannością, odpowiednią od zawodowego charakteru prowadzonej działalności, nie ponosząc, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialności za:
  1. przerwy w korzystaniu z usług Sklepów zaistniałe z przyczyn technologicznych ( a zwłaszcza: konserwacja systemu lub wymiana sprzętu komputerowego) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
  2. usuwanie lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez osoby trzecie lub Kupującego.
  3. bezprawne ingerencje osób trzecich w procedurę składania Zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późń. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późń. zm.).
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2012r.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 7. Zamówienia złożone przez Kupujących przed dokonaną zmianą Regulaminu realizowane są na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Przejdź do strony głównej
BNP Paribas
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu